Vedtægter

Del

Vedtægter for Foreningen Røjleskov Kulturhus
§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Røjleskov Kulturhus med hjemsted i Røjleskov – Middelfart kommune.
§ 2
Formål
Foreningen har til formål:
1. At drive et medborger-, forsamlings-, og kulturhus på Røjleskovvej nr. 37, 5500 Middelfart, ved at til-byde velegnede lokaler og andre faciliteter til foreninger og interessegrupper m.v., samt ved at fun-gere som et socialt og kulturelt samlingssted med åben adgang for alle.
2. At skabe rammer for lokale kultur- og fritidsaktiviteter, således at enkeltpersoner og grupper på bag-grund af egne ønsker og behov kan finde mulighed for udfoldelse, spændende fra uforpligtende sam-vær over fritidsvirksomhed og kulturelle arrangementer til undervisning, studiekredse m.v
3. At udvikle Kulturhuset til et aktivt mødested, der alene og i samarbejde med andre tiltrækker og enga-gerer et bredt publikum ved et rigt og varieret udbud af udstillinger, forestillinger, koncerter m.v. Kul-turhuset kan stille faciliteter til rådighed for andre, der varetager samme formål.
4. At støtte udviklingen af sociale og kulturelle netværk i det lokale samfund på tværs af aldersmæssige, erhvervsmæssige, sociale, nationale eller kulturelle skel.
5. Det er foreningens formål altid at være uafhængig af driftstilskud fra offentlige midler
§ 3
Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder og interesseorganisationer, der tilslutter sig foreningens formål.
§ 4
Økonomi
Midler til foreningens drift tilvejebringes bl.a. gennem indtægter fra udlejning af lokaler, arrangementer, kon-tingenter og bidrag fra enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer og fonde.
§ 5
Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 7 dage før gene-ralforsamlingen.
Røjleskov Kulturhus
Side 2 af 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med påtegning af foreningens revisor til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Evt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages en skriftlig afstemning.
Er der herefter fortsat stemmelighed, bortfalder forslaget. Hvert medlem har 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Personvalg skal foregå skriftligt, såfremt 2 medlemmer kræver det.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Der kræves et
flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling til vedtagelse. Skriftlig afstemning
skal foretages efter ønske.
Hvert medlem har 1 stemme uanset typen af medlemsskab.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
Der skal holdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal anføres, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling.
Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger
det.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 uges varsel på samme måde som ordinær generalforsamling.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med de punktér, der ønskes behandlet.
§ 7
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter til bestyrelsen vælges for en etårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være myndige.
Røjleskov Kulturhus
Side 3 af 3
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde,
når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er
til stede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk
rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder. Protokollen er tilgængelig for medlemmerne.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue og indkrævning af kontingent og betaling af regninger.
Kassereren kan råde over foreningens konti herunder betalingskort og netbank samt indgå aftale herom.
§ 8
Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder regnskab senest 1. februar.
Kassereren fører regnskab og medlemsregister
Overskud af foreningens aktiviteter skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
§ 9
Medlemmernes ansvar
Medlemmerne hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side. Alene foreningen som
juridisk enhed hæfter med sin egenkapital for forpligtelser af enhver art.
Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Medlemmerne har ikke krav på økonomisk udbytte i forbindelse med foreningens aktiviteter eller i øvrigt på
nogen af foreningens midler.
§ 10
Foreningens opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer for en opløsning.
Der skal være mindst 14 dage mellem de to generalforsamlinger.
I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning skal der samtidig af generalforsamlingen træffes bestemmelse
om disponering af foreningens midler, aktiver og lignende.
Et evt. overskud skal anvendes til kulturelle formål i overensstemmelse med foreningens formål.